PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

Redakcija Nr. 1: spēkā no 2014.gada 10.februāra.

SIA „OHA” ir svarīgs klientu privātums un konfidencialitāte. „OHA” ir komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģ. nr. 40003284779 (turpmāk tekstā – „OHA”). Šie Privātuma aizsardzības noteikumi tiek piemēroti „OHA” klientu un interneta vietnes www.frameyour.name (turpmāk tekstā - Vietne) lietotāju Personas datu vākšanai, izmantošanai un aizsardzībai.
„Datu subjekts” ir persona, kas var tikt tieši vai netieši identificēta. „Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, tai skaitā, bet ne tikai vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, personas kods, adrese vai citi personu raksturojoši dati. Par Personas datiem nav uzskatāmi statistikas dati vai anonīmi dati, datu apkopojumi vai citi atvasināti dati, kas nav izmantojami atsevišķi vai kopīgi ar citiem datiem, lai identificētu konkrētu fizisku personu.
Privātuma aizsardzības noteikumi un Privātuma politika ir viens un tas pats termins, lietots attiecībā uz Vietni.

Datu apstrādes apjoms
„OHA” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus Personas datus, kas ir nepieciešami „OHA”  komercdarbības veikšanai. „OHA” arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto Personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus pareizi un pilnīgi.
„OHA” apstrādās Personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. „OHA” uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai „OHA” pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams „OHA” un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Pareizība, pilnīgums un aktualizācija
„OHA” apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Drošība
„OHA” veiks Personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Personas datu drošību, integritāti un privātumu.

Izmantošana
„OHA” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ „OHA” ir saņēmusi Personas datus.
Uzkrātos klienta Personas datus „OHA” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu „OHA” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par „OHA” produktiem un pakalpojumiem; pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

E-pasta komunikācija ar „OHA”
Ja klients ir atsevišķi piekritis saņemt e-pasta vēstules no „OHA” ar aktuālāko informāciju, „OHA” laiku pa laikam sūtīs klientam šādus e-pastus par dažādiem „OHA” produktiem un pakalpojumiem, tai skaitā, īpašus piedāvājumus par/saistībā ar Vietnes piedāvātajām iespējām un izmaiņām, kas klientam varētu būt noderīgas. Klients savu atļauju e-pastu saņemšanai var atsaukt jebkurā brīdī, nosūtot uz info@frameyour.name e-pasta vēstuli, norādot savu vārdu un e-pasta adresi. Saņemot šādu e-pasta vēstuli, „OHA” izņems klienta datus no attiecīgo vēstuļu saņēmēju saraksta.

Nepilngadīgas personas
„OHA” nepārdod produktus nepilngadīgām personām. Produktus nepilngadīgām personām ir tiesīgi iegādāties pieaugušie - pilngadīgas personas. Ja klients ir jaunāks par 18 gadiem, viņš ir tiesīgs izmantot Vietni pirkumu veikšanai vienīgi vecāku vai aizbildņu uzraudzībā.

Trešās puses
„OHA” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. „OHA” nodos Personas datus „OHA” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz „OHA” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos „OHA” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
„OHA” pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.
„OHA” apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

• Klients ir devis savu piekrišanu;

• Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;

• Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;

• Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

Piekļuve Personas datiem
Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, „OHA” informēs Datu subjektu par: Personas datiem, ko „OHA” apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos; mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas; un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti. „OHA” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. „OHA” saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, „OHA” ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Piemērošana
„OHA” ir tiesīga laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami „OHA” interneta vietnē www.frameyour.name un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.
"OHA" Privātuma politika jeb Privātuma aizsardzības noteikumi ir neatņemama sastāvdaļa no Vietnes Vispārīgajiem noteikumiem.

Ja radušies jautājumi vai uzskatāt, ka jūsu Personas dati netiek apstrādāti atbilstoši šiem Privātuma aizsardzības noteikumiem, lūdzam kontaktēties ar „OHA” pa e-pastu: info@frameyour.name

<<< Uz sākumu