VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

INTERNETA VIETNES WWW.FRAMEYOUR.NAME VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Pirkuma līgums starp SIA OHA un klientu, kurš veic pasūtījumu interneta vietnē www.frameyour.name
Vispārīgo noteikumu redakcija Nr.1, spēkā no 2014.gada 10.februāra.

1.Līguma priekšmets
Esiet sveicināti www.frameyour.name interneta vietnē (turpmāk tekstā - Vietne), kurā Jūs varat iegādāties dažādu izmēru un krāsu 3D burtus ar daudzām noformējuma variācijām. Vietnes īpašnieks ir SIA „OHA”, reģistrēts LR Komercreģistrā ar reģ. Nr. 40003284779 (Juridiskā un faktiskā adrese: Duntes ielā 11, Rīgā, LV-1013), (turpmāk tekstā - „OHA”). „OHA” piedāvā Jums (turpmāk tekstā - Klients) savu produkciju uz noteikumiem, kas noteikti šajā līgumā (turpmāk tekstā - Līgums). Tiesiskajām attiecībām starp „OHA” un Klientu tiks piemēroti tikai šeit zemāk norādītie līguma noteikumi redakcijā, kas ir spēkā uz pasūtījuma izdarīšanas brīdī atbilstoši Līguma 3.1.punktā noteiktajam.

2. Tiesības un pienākumi
2.1. Lietojot šo Vietni, Klientam ir aizliegts pilnā apjomā vai daļēji publicēt, pavairot, kopēt, augšupielādēt, lejupielādēt, elektroniski izvietot, sūtīt pa elektronisko pastu, pārdot vai citādi izplatīt jebkādus materiālus, tajā skaitā, bet ne tikai tekstus, grafiskos attēlus, logo, produktu dizainus, kas pieejami šajā Vietnē (turpmāk tekstā - Saturs). Augšupielādējot jebkādu Saturu, Klients apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības pavairot un izplatīt šādu Saturu un ka šis Saturs atbilst visiem Līgumam piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Sakarā ar „OHA” pienākumu nodrošināt tā darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām „OHA” ir tiesības pēc tās vienpusēja ieskata noraidīt vai novērst jebkāda Satura izplatību, kas pieejama ar Vietnes starpniecību. Tādējādi, Klientam izdarot pasūtījumu, Klients atzīst, ka tas piešķir „OHA” tiesības pārskatīt pasūtījumā iekļauto Saturu, lai garantētu, ka: (1) tas nav prettiesisks, kaitīgs, aizskarošs, nepiedienīgs vai citu personu tiesību apdraudošs, tai skaitā, bet ne tikai attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām un tiesībām uz privātumu; un (2) tas ir atbilstošs šī Līguma noteikumiem un Līgumam piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Klients apliecina un piekrīt, ka „OHA” ir tiesības saglabāt Saturu, tāpat arī izdzēst Saturu, ja tas ir nepieciešams atbilstoši likuma prasībām vai labā ticībā, uzskatot, ka šāda Satura saglabāšana vai izslēgšana ir saprātīgi nepieciešama, lai: (1) izpildītu šo Līgumu; (2) reaģētu uz sūdzībām, kas saistītas ar trešo personu tiesību pārkāpumiem; (3) izpildītu normatīvo aktu prasības; vai; (4) aizsargātu „OHA”, Vietnes lietotāju un sabiedrības tiesības un īpašumu.

3. Pasūtījums, pirkuma līguma noslēgšana
3.1. Klienta izdarīts „OHA” produkta(-u) pasūtījums (turpmāk tekstā - Pasūtījums), kas nosūtīts „OHA”, izmantojot internetu, ir uzskatāms par Klientu saistošu piedāvājumu noslēgt pirkuma līgumu, ko Klients ir apliecinājis, pasūtījuma izdarīšanas brīdī, ieklikšķinot ailē „Piekrītu vispārīgajiem noteikumiem”, ar to apstiprinot, ka ir iepazinies ar Vietnes vispārīgajiem noteikumiem. Klientam ir pienākums aizpildīt Pasūtījuma detaļas precīzi un pilnā apjomā. Par Pasūtījumā norādītajām detaļām un datiem pilnībā atbild Klients.

3.2. Pasūtījuma akcepts („Akcepta e-pasts”), kas nepieciešams, lai uzskatītu, ka starp Pusēm ir noslēgts Līgums, tiks nosūtīts Klientam pēc tam, kad „OHA” būs pārliecinājusies par konkrētā produkta izgatavošanas un piegādes iespējām. Akcepta e-pastā tiks norādīta produkta(-u) pilna cena, iekļaujot nodokļus un piegādes izdevumus, kā arī produkta(-u) mēroga skice bez 3D vizualizācijas. Akcepta e-pasts  Klientam tiks nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi un tiks uzskatīts par saņemtu brīdī, kad „OHA” ir nosūtījis Klientam Akcepta e-pastu.

4. Cena un maksāšanas kārtība
4.1. Visas cenas ir norādītas eiro (EUR) un latos (LVL) un ietver sevī atbilstošos ar likumu noteiktos nodokļus. „OHA” ir tiesības laiku pa laikam vienpusēji mainīt cenas un produktus. Norādītajās cenās nav ietverti piegādes izdevumi, kas ir atkarīgi no piegādes vietas un tiks norādīti, veicot pasūtījumu.

4.2. Klients veic norēķinus par maksājumu uzreiz pēc pasūtījuma noformēšanas. Ja „OHA” nav saņēmis maksājumu 15 dienu laikā pēc Akcepta e-pasta nosūtīšanas, „OHA” ir tiesīga atsaukt savu akceptu Klienta Pasūtījumam.

4.3. Maksājumi var tikt veikti, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz „OHA” norēķinu kontu saskaņā ar Pasūtījuma informāciju.

4.4. Par maksājuma saņemšanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad konkrētais maksājums ir saņemts „OHA” norēķinu kontā.

5. Piegāde
5.1. Īpašumtiesības un produkta bojājumu risks visiem Klienta pasūtītājiem produktiem pāriet uz Klientu brīdī, kad „OHA” nodod pasūtīto produktu pārvadātājam. Pasūtītais produkts tiks nodots piegādei tikai pēc tam, kad Pasūtījums ir akceptēts no „OHA” puses un Klients ir apmaksājis savu pasūtījumu, ja vien „OHA” ar Klientu rakstiskā veidā nav vienojušies citādi.

5.2. Piegāde tiks veikta no „OHA” telpām (Rīgā, Latvijā) uz Klienta Pasūtījumā norādīto piegādes adresi. Ja vien Akcepta e-pastā nav paredzēta citāda kārtība, pasūtītais produkts tiks sagatavots un nodots piegādei līdz piecpadsmit (15) darba dienu laikā pēc Klienta maksājuma saņemšanas.

5.3. Gadījumos, ja produktu piegāde Klientam izrādās neiespējama sakarā ar to, ka Klients vai jebkura cita persona, kuru norādījis Klients piegādes saņemšanai, nav sastopams norādītajā piegādes adresē, lai gan Klients ar saprātīgā termiņā nosūtītu iepriekšēju paziņojumu ir ticis informēts par piegādes laiku, Klientam var tikt pieprasīts segt nesekmīgās piegādes izmaksas, kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar atkārtotu piegādi, ja Klients tādu ir pieprasījis.

5.4. Piegādes izmaksas apmērs ir atkarīgs no pasūtīto produktu daudzuma. Piegādi veic VAS Latvijas Pasts Eksprespasta daļa, un piegādes izmaksas Rīgā ir 6 EUR (seši eiro) par vienu produkcijas vienību, 10 EUR (desmit eiro) par divām un vairāk vienībām. Pārējā Latvijas teritorijā piegādes izmaksas ir 10 EUR (desmit eiro) par vienu produkcijas vienību, 15 EUR (piecpadsmit eiro) par divām un vairāk vienībām. Piegādes izmaksas un kopējā pirkuma maksa Klientam tiks norādīta, noformējot Pasūtījumu.

5.5. Produkts uzskatāms par piegādātu Klientam brīdī, kad pārvadātājs ir nodevis produktu Klientam un Klients ir apstiprinājis produkta saņemšanu.

5.6. Ja klients ir izvēlējies saņemt pasūtījumu „OHA” telpās Rīgā, tad noteikumi uz piegādi neattiecas un arī papildus nav jāsedz piegādes izdevumi.

6. Datu aizsardzība, Privātuma aizsardzības noteikumi, konfidencialitāte
6.1. „OHA” garantē, ka Klienta personas datu apstrādē tiks ievērota konfidencialitāte, garantējot personas datu drošību, integritāti un aizsardzību. Dati, kas nepieciešami tiesiskā darījuma izpildei, tiek uzkrāti un var tikt nodoti darījumā iesaistītajām trešajām personām (piem., pārvadātājiem) tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu Klienta Pasūtījumu.

6.2. Detalizēta informācija par to, kā „OHA” var izmantot Klienta sniegto informāciju, ir noteikta mūsu Privātuma aizsardzības noteikumos jeb Privātuma politikā. Piekrītot šī Līguma noteikumiem, Klients ir nepārprotami piekritis „OHA” Klienta personīgās informācijas izpaušanai lietošanai, kā tas ir noteikts Privātuma aizsardzības noteikumos, uz kuriem šeit tiek izdarīta atsauce, padarot tos par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7. Kļūdu korekcijas un neprecizitātes
7.1. „OHA” neuzņemas nekādu garantiju par to, ka informācija, kas ir ievietota šajā Vietnē, tai skaitā, bet ne tikai attiecībā uz produktu sarakstu un izcenojuma precizitāti, ir pilnīga vai aktuāla. „OHA” patur tiesības veikt jebkuru kļūdu, neprecizitāšu vai nepilnību koriģēšanu un atjaunot informāciju Vietnē jebkurā laikā bez iepriekšējas paziņošanas Klientam (tajā skaitā pēc tam, kad Klients ir nosūtījis savu Pasūtījumu). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādas kļūdas, neprecizitātes vai nepilnības var attiekties uz produkta aprakstu, izcenojumu un pieejamību. „OHA” patur sev tiesības jebkādu iemeslu dēļ ierobežot produktu daudzumu (tajā skaitā pēc tam, kad Klients ir nosūtījis savu Pasūtījumu).

7.2. „OHA” nav atbildīga par un negarantē, ka: (1) Vietne vai tās saturs atbildīs Klienta vajadzībām un prasībām; vai (2) Vietnes izmantošana vai darbība netiks pārtraukta, būs savlaicīga, droša, vai bez kļūdām; vai (3) jebkādu produktu kvalitāte, pakalpojumi, informācija, vai citi materiāli, kurus ir nopircis un ieguvis Klients, izmantojot Vietni, atbildīs Klienta vajadzībām un prasībām; vai (4) jebkurš defekts var tikt novērsts. Klients piekrīt, ka „OHA” nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kurus cietis Klients saistībā ar Vietni vai jebkādu tās saturu.

7.3. "OHA" arī uzsver, ka klientiem, iepērkoties internetā, tai skaitā "OHA" Vietnē, ir jāņem vērā datora, no kura tiek veikts pirkums, specifiskie iestatījumi, kas var mainīt produktu izskatu - krāsu, apjomu utt. Tādēļ precīzākais veids, pasūtot produktu un izprotot tā gabarītus, ir vadīties no izmēriem, kā arī mēroga attēliem, kas atrodami Vietnes sadaļā „Produkcija”.

8. Garantija
8.1. Atbilstoši Līgumam piemērojamo normatīvo aktu prasībām „OHA” garantē, ka produkts tiek izgatavots labā kvalitātē, tāpat, ka tas ir izgatavots no materiāla, kas ir piemērots saprātīgi sagaidāmam produkta lietošanas mērķim. Garantijas termiņš ir 2 gadi no produkta piegādes brīža.

8.2. „OHA” dotā garantija nevar tikt piemērota bojājumiem, kas ir radušies vai radījuši sekas pārdotajiem produktiem sakarā ar: (1) neatbilstošu transportēšanu; (2) neatbilstošu apiešanos, izmantošanu vai lietošanu; (3) tīšu un/vai pastāvīgu nevērību, kuru veicis vai pieļāvis Klients; (4) ķīmisku, elektrisku vai citu ārēju apstākļu un laika apstākļu pārmērīgu ietekmi.

8.3. „OHA” apņemas novērst Produkta defektus garantijas ietvaros, ja defekts radies ražotāja vainas dēļ - pēc Klienta izvēles vai nu bez atlīdzības apmainīt produktu pret atbilstošu produktu; vai atmaksāt Klientam daļu no naudas summas, kas samaksāta par produktu; vai bez atlīdzības novērst produkta neatbilstību Līgumā sniegtajam produkta aprakstam, ja „OHA” neizdodas izlabot produktu vai novērst tā defektu.

8.4. Klientam ir pienākums nekavējoties pēc produkta saņemšanas veikt tā pārbaudi nolūkā konstatēt iespējamos produkta defektus un/vai trūkumus. Apslēptu trūkumu gadījumā Klientam ir pienākums par to atklāšanu ziņot „OHA” rakstiskā veidā nekavējoties pēc trūkumu konstatēšanas.

8.5. „OHA” dotā garantija nekādā veidā neietekmē un neierobežo patērētāja tiesības pieteikt prasījumu par nekvalitatīvu vai līguma noteikumiem neatbilstošu produktu, kas tam tiek garantētas ar Līgumam piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, saskaņā ar kuriem Klientam – patērētājam, pēc tā izvēles ir tiesības pieprasīt: (1) novērst defektu; (2) apmainīt nopirkto produktu pret atbilstošu produktu bez atlīdzības; (3) samazināt produkta cenu; vai (4) izbeigt Līgumu, pieprasot atmaksāt izdevumus, kas saistīti ar produkta iegādi. Klients – patērētājs, piesaka patērētāja prasījumu Līgumam piemērojamo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8.6. „OHA” neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas nopirktajam produktam ir radušās kā sekas no remonta darbiem, kurus ir veicis Klients vai jebkura cita trešā persona bez „OHA” skaidri izteiktas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

8.7. Nelielas atkāpes, kas saistītas ar pasūtītā produkta(-u) krāsu vai apdari nevar tikt uzskatītas par sliktu produkta kvalitāti. Atšķirības krāsās vai toņos var būt saistītas ar monitoru tehniskajām iespējām reproducēt attiecīgās krāsas.

9. Atteikuma tiesības
9.1.  Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka klientam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāra dienu laikā un atdot iegādāto preci atpakaļ. Lai noformētu atteikuma tiesības, klients aizpilda Atteikuma tiesību veidlapu. Izmantojot atteikuma tiesības, nepieciešams uzrādīt darījumu apliecinošu dokumentu.

9.2. Klients, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

9.3.  Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja produkts ir izgatavots pēc Klienta individuāla pasūtījuma (Klients ir pasūtījis produktu, izvēloties un norādot materiālus un toņus dažādām produktu daļām pēc saviem ieskatiem, radot individuālu produktu) vai ir neatvietojams.

10. Nepārvaramā vara
10.1. „OHA” nav atbildīga Klientam un nevar tikt uzskatīts, ka „OHA” ir pieļāvusi savu saistību neizpildi vai nokavējumu atbilstoši šim Līgumam, ciktāl šāda neizpilde vai nokavējums ir radies sakarā ar iepriekš neparedzētiem un nepārvaramiem apstākļiem, tai skaitā, bet ne tikai, ugunsgrēkiem, plūdiem, citām dabas katastrofām, streikiem, sacelšanās vai iedzīvotāju veselības vispārēju apdraudējumu, kā arī izmaiņām starptautiskajos līgumos, citos piemērojamos normatīvajos aktos.

10.2. „OHA” apņemas Klientam paziņot par šādiem nepārvaramās varas apstākļiem cik vien ātri tas praktiski ir iespējams un nekavējoties veic visus saprātīgi pieņemamos pasākumus, lai novērstu šādu nepārvaramās varas apstākļu ietekmi, ciktāl tas praktiski iespējams. Ja „OHA” nav iespējams novērst nepārvaramās varas apstākļu ietekmi 45 dienu laikā, Klientam ir tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu, izbeigt šo Līgumu. Šādā gadījumā „OHA” atmaksā Klientam viņa izdarītos maksājumus, ieturot naudas pārskaitījuma izdevumus, ja tādi radušies.

11. Dažādi
11.1. Jebkādas izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā pēc „OHA” gribas izteikuma Vietnē. Ja klients ir pasūtījis Produktu un parakstījies (elektroniski klikšķinot kā piekrišanu Vietnes lietošanas noteikumiem) par līguma iepriekšējo versiju, uz viņu neattiecas jaunā versija līdz iepriekšējā līguma termiņa izpildei.

11.2. Klients apņemas kompensēt „OHA” jebkādus zaudējumus, izmaksas, sodus, soda naudas vai izdevumus, ieskaitot saprātīgus izdevumus par juridiskajiem pakalpojumiem, kas „OHA” var rasties, tā var ciest vai tai ir pienākums maksāt sakarā ar Klienta izdarīto jebkādu šī Līguma noteikumu pārkāpumu.

11.3. Līgumam ir piemērojamas Latvijas Republikas materiālās tiesību normas, izslēdzot ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem piemērošanu.

11.4. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Spēku zaudējušais Līguma noteikums ir jāaizvieto ar Līguma noteikumu, kas pēc iespējas tuvāk regulē spēku zaudējušā noteikuma nodomu un mērķi.
Veicot pirkumu Vietnē un ieklikšķinot ailē „Piekrītu lietošanas noteikumiem”, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, izpratis un piekrītat augstākminētajiem Vietnes lietošanas noteikumiem.

<<< Uz sākumu